środa, 14 września 2016

Szkolenie dla nauczycieli języka polskiego

Projekt  „Język polski 2.0 – zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego – szkolenie dla nauczycieli języka polskiego z obwodu żytomierskiego", jest wspófinansowany ze środków finansowych Kancelarii Senatu w ramach realizacji zadania związanego z opieką nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 roku.

Projekt jest realizowany przez fundację Edu & More (Warszawa) we współpracy z polonijnym Centrum Polsko-Niemiecko-Ukraińskie „Życie w jedności”  (Żytomierz). Czytaj więcej>>>

Okres trwania projektu: 01.08.2016 - 30.11.2016.


Projekt ma na celu dostarczenie narzędzi i zasobów edukacyjnych polonijnym nauczycielom języka polskiego z obwodu żytomierskiego poprzez realizację 5. dniowego szkolenia w Warszawie z zakresu narzędzi Web 2.0 przydatnych w nauczaniu j. polskiego oraz metodyki nauczania w formule blended learning (nauczanie mieszane) z wykorzystaniem zasobów bezpłatnej platformy polskijazyk.pl, jak również tworzenia autorskich materiałów dydaktycznych z użyciem nowoczesnych  technologii. 

W 5.dniowym szkoleniu w Warszawie weźmie udział  17 polonijnych nauczycieli języka polskiego z obwodu żytomierskiego.

Mając na uwadze rolę polonijnego nauczyciela jako ambasadora polskiej kultury i historii, program towarzyszący szkoleniu obejmuje również warsztaty w Muzeum Powstania Warszawskiego oraz w Muzeum Historii Polski poświęcone nowoczesnym rozwiązaniom metodycznym w nauczaniu historii Polski (tworzenie gier przestrzennych oraz miejskich na podstawie źródeł historycznych, nowoczesne rozwiązania metodyczne w nauczaniu na temat Powstania Warszawskiego i okresu okupacji).

Realizacja 5.dniowego szkolenia wzbogaci nauczycielski warsztat pracy o nowe narzędzia i metody nauczania języka polskiego.

W ramach projektu zostanie również opracowana praktyczna publikacja zawierająca opis przydatnych narzędzi Web 2.0 w nauczaniu j. polskiego jako obcego, wskazówki metodyczne dotyczące nauczania w formule blended learning oraz materiały dydaktyczne do wykorzystania na lekcjach j.pol. z zastosowaniem metody nauczania mieszanego na bazie darmowej platformy polskijazyk.pl (poziom A2,18 lekcji).

..................................................................................................................................
Проект «Польська мова 2.0 – застосування сучасних технологій в навчанні польської мови – практичні заняття для вчителів польської мови із Житомирської області» фінансується Канцелярією Сенату в рамках реалізації завдань скерованих на допомогу Полонії та Полякам за кордоном у 2016 році.
Проект реалізується фундацією Edu & More (Варшава) у співпраці з полонійним Польсько-Німецько-Українським Центром «Життя в єдності» (м. Житомир).
Час реалізації проекту: 01.08.2016 р. -30.11.2016 р.
Метою проекту є надання освітніх інструментів та ресурсів вчителям польської мови із Житомирської області шляхом реалізації 5-денного навчання в Варшаві з використанням навчальних інструментів Web 2.0 необхідних в навчанні польської мови та методики навчання за формулою blended learning (змішане навчання) і безплатної платформи polskijazyk.pl, а також створення авторських дидактичних матеріалів на базі сучасних технологій.

У 5-денному навчанні у Варшаві візьмуть участь 17 вчителів польської мови з Житомирської області.

Беручи до уваги роль полонійного вчителя як посла польської культури та історії, програма навчань включає в себе практичні заняття в Музеї Варшавського Повстання, а також в Музеї Історії Польщі, які будуть присвячені сучасним методичним рішенням у вивченні історії Польщі (створення просторових і міських ігор на основі історичних джерел, методи сучасних рішень у вивченні таких тем як Варшавське Повстання та період окупації).

Реалізація 5-денного навчання збагатить учительську майстерність новими інструментами і методами вивчення польської мови.

Також в рамках проекту буде опрацьована практична публікація з описом необхідних інструментів Web 2.0 у навчанні польської мови як іноземної, методичні поради щодо навчання за формулою blended learning та дидактичні матеріали для використання на уроках польської мови із застосуванням методики змішаного навчання на базі безплатної платформи polskijazyk.pl (рівень A2,18 уроків).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz