Statut

 „ZATWIERDZONO”
Postanowieniem Zebrania
Młodzieżowej Publicznej
Organizacji „Związek Szlachty Polskiej”

PROTOKÓŁ  № 1
Od  01 sierpnia 2010 roku
Prezes    Iszczuk N.
(nieczytelny podpis)

STATUT
Żytomierskiej obwodowej Młodzieżowej Publicznej Organizacji „Związek Szlachty Polskiej”
 m.Żytomierz - 2010 rok

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.         Żytomierska obwodowa Młodzieżowa Publiczna Organizacja „Związek Szlachty Polskiej” dalej ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” jest  niedochodową obwodową młodzieżową publiczną organizacją, dobrowolnym zjednoczeniem obywateli.

1.2.         ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” działa na zasadach dobrej woli, równych praw jej członków, samorządności i twartości. Realizacja zamysłów statutowych przeprowadza się zgodnie z Konstytucją Ukrainy, Kodeksu Cywilnego Ukrainy, Ustawy Ukrainy „O młodzieżowych i dziecięcych publicznych organizacjach”, Ustawy Ukrainy „O partiach politycznych”, czynnym ustawodawstwem i niniejszym statutem.

1.3.         W celu osiągnięcia swoich zamysłów i celów ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”może działać wzajemnie z funduszami i fundacjami, organizacjami naukowymi i analitycznymi, zgromadzeniami publicznymi, organizacjami młodzieżowymi, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami religijnymi i innymi osobami prawnymi i fizycznymi, które przez swoją działalność sprzyjają wykonaniu zamysłów statutowych ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”.

1.4.         Adres prawny ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”: Ukraina, 10029, m. Żytomierz, ul. Montana 38-A.

1.5.         Nazwa pełna ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”.: Żytomierska obwodowa Młodzieżowa Publiczna Organizacja „Związek Szlachty Polskiej”. Nazwa skrócona: ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”.

1.6.         Terytorium działalności ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” – Obwod Żytomiersksi.

II. CELE I ZADANIA:

2.1. Głównym celem ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” jest odrodzenie polskiej szlacheckiej tradycji oraz  ułatwienie procesu odrodzenia polskiej kultury, języka i tradycji narodowych w obwodzie Żytomierskim, pomoc Polakom Żytomierszczyzny w ożywieniu ich języka, tożsamości narodowej i kulturowej oraz ochrony prawnej - narodowych, społecznych, ekonomicznych, artystycznych, duchowych i innych interesów swoich członków.

2.2. Głównymi celami ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” są:

A) nawiązanie kontaktów z polskimi i Poloniynymy organizacji obwodu Żytomierskiego , Ukrainy, Polski, Litwy i Białorusi i Unii Europejskiej dla realizacji wspólnych projektów w celu ułatwienia procesu pojednania, zrozumienia i zbliżenia;

B) ułatwienie procesu odrodzenia polskiej kultury, tradycji i obiektywnej historii społeczności polskiej w Żytomierzu;

C) uczestniczenie w kształtowaniu opinii publicznej o potrzebę zrozumienia i pojednania polaków a ukraińców na  Żytomierszczyźnie, promowanie idei tolerancji między narodami, ułatwienie procesów europeizacji regionu, tworzenie otwartego społeczeństwa demokratycznego na Ukrainie, ochrony prawnej mniejszości polskiej;

D) współpraca z Kościołem katolickim, funduszami i fundacjami, Polonijnymi i  polskimi organizacjami pozarządowymi na całym świecie, jak również finansowymi i gospodarczymi instytucjami i partiami politycznymi;

E) prowadzenie seminariów, konferencji, okrągłych stołów, organizacji szkoleń dla swoich członków i innych form kształcenia;

F) praca z mediami, publikacja i dystrybucja okresowej i innej produkcji drukowanej w celu wypełniania statutowych celów i osiągnięcia celu organizacji;

G) składanie wniosków do władz i zarządów;

H) wymiana delegacjami zagranicznymi organizacji pozarządowymi, innymi  osobami prawnymi i fizycznymi, rozwój i wdrążanie wspólnych programów;

I) ułatwienia procesu tworzenia pozytywnego wizerunku Polski na Ukrainie oraz Ukrainy w Polskie a państwach UE;

J) Przeprowadzenie konkursów wśród studentów i młodzieży  na temat wiedzy polskiej historii, języka, kultury i tradycji narodowych.

III. STATUS PRAWNY

3.1. ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” jest podmiotem  prawnym od momentu jego państwowej rejestracji, prowadzi samodzielnie bilans, może mieć konta w bankach , pieczęć z jego nazwą, stempele, formy i inne symbole, wygląd których zatwierdza się Sejmykom organizacji i odpowiednio się rejestruje.

3.2. ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” ma prawo do zawierania umów, nabywania nieruchomości i praw osobistych i moralnych oraz obowiązków, pozywać i być  pozwanym do sądu.
3.3. ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Państwa, a państwo nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”.

3.4. ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” , odpowiednio do celów statutowych swojej działalności może jednoczyć się z analogicznymi organizacjami, które prowadzą swą działalność na Ukrainie i zagranicą i które mają takie same cele i zadania statutowe.

3.5. ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” ma prawo zakładać media informacyjne i prowadzić wydawniczą działalność na potrzeby organizacji odpowiednio do wymóg ustawodawstwa.

3.6. ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” ma prawo otrzymywać granty, dotacje od ukraińskich i zagranicznych osób prawnych i fizycznych.

3.7. ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” może brać udział i dawać ukierunkowanie na specjalistyczne wyjazdy zagraniczne specjalistów dla stażu, przygotowania, nauki i zapoznania się z doświadczeniem działalności organów państwowych, organizacji harytatywnych, przedsiębiorstw, organizacji publicznych, zbierania informacji, udział w obradach okrągłego stołu, konferencjach, wystawach, ułożenia partnerskich i przedsiębiorskich kontaktów.

IV. CZŁONKOWSTWO

4.1. Członkami ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” mogą być obywatele Ukrainy, obywatele innych państw oraz osoby bez obywatelstwa, którzy legalnie zamieszkują na Ukrainie (głównie potomkowie szlachty polskiej, lub po ojcu, lub po matkie).

4.2. Członkami ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” mogą być osoby od 14 do 35 lat. Liczba osób starszych w organizacji nie powinna być wyższa niż jedna trzecia z ogólnej liczby członków.


4.3. Przyjęcie do zgromadzienia członków ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”przeprowadza się przez Sejmyk ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”.

4.3.Członkowie ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” mają prawo:

·        Brać udział w wydarzeniach, organizawanych przez organizację;
·        Składać propozycje do organów zarządu ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” odnośnie pytań, związanych ze statutową działalnością;
·        Obierać i być wybranym do organów kierujących ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”;
·        Otrzymywać informacje o statutowej działalności ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”;
·        Wyjść z grona członków ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” w każdym momencie na własne żądanie bez zwrotu składki wstępnej;

4.4. Członkowie ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” są zobowiązani:

·        Dotrzymywać się wymóg Statutu i innych dokumentów statutowych ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”;
·        Brać aktywny udział w statutowej działalności ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”;
·        Opłacać wstępne i członkowskie składki.

4.5. Członek SZLACHECKIEGO BRACTWA może być wyłączony z organizacji, jeżeli on nie bierze aktywny udział w jej działalności, nie wykonuje obowiązków członka SZLACHECKIEGO BRACTWA, swoimi czynami lub bezdziałalnością  szkodzi reputacji SZLACHECKIEGO BRACTWA. Postanowienie o wykluczeniu przyjmuje się przez Radę.

4.6. Członkowie SZLACHECKIEGO BRACTWA zabiezpieczją na zasadach dobrowolnych finansowanie programów organizacji.

V. ORGANY KIERUJĄCE

5.1. Organami kierującymi ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” jest zabranie członków ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”, Prezes, Sejmyk, Zarząd, kontrolowo-rewizyjna komisja.

5.2. Wyższym organem kierującym ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” jest zebranie jego członków (dalej- zebranie).

5.3. Zebranie powołuje się przez Prezesa ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” nie rzadziej niż jeden raz w ciągu pięciu lat.

5.4. Na konieczny wypadek przedwczesne zebranie powołują się za postanowieniem Sejmika lub kontrolowo-rewizyjnej komisji.

5.5. Zebranie jest uważane za ważne, jeżeli na nim obecne są więcej 2/3 wybranych delegatów. Postanowienia przyjmowane są zwykłą większością głosów.

5.7. Wyłączną kompetencją zebrania jest:

·        Zatwierdzenie statutu ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”;
·        Wniesienie zmian i dopełnień do statutu ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”;
·        Wyznaczenie głównych kierunków działalności ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”;
·        Wybranie i wybieranie Prezesa ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”, Marszałka a członków Sejmyku, kierownika Zarządu i kontrolowo-rewizyjnej komisji;
·        Wysłuchiwanie sprawozdań Prezesa, Marszałka i członków Sejmyku, kierownika Zarządu oraz kontrolowo-rewizyjnej komisji;
·          Przyjęcia postanowienia o zaprzestaniu działalności ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”;
·        Realizacja prawa własności na koszty i mienie ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”.

5.8.Na period między zebraniami kierującym organem jest Sejmyk, który wybrani ponownie wybrani Walnym Zebraniem ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” na pięcioletnią kadencję.


5.9. Zazwyczaj Sejmyk zbiera się raz na miesiąc. Skład Rady:  Prezes ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”, Marszałek i członkowie Rady.

5.10. Postanowienia Rady są prawomocne za obecności większej połowy jej członków, Decyzji podjętych przez Sejmik akceptowane przez zwykłą większością głosów.

5.11. Sejmyk ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”:

·        Przeprowadza wykonawcze funkcje działalności ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”;
·        Wypracowuje programy i metodyki, mające za celu wykonanie postanowień Zebrania;
·        Decyduje o przyjęciu i wykluczniu członków ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”;
·        Zatwierdza strategię i plan pracy ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”;
·        Organizuje i daje ukierunkowanie działalności ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”.
·        Organizuje pracę Sejmiku marszałek Sejmiku, wybrany przez Walne Zebranie

5.12. Prezes ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” wybiera się i jest wybierany Zebraniem na okres pięciu lat.

5.13. Prezes ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”:

·        Wyznacza kierownika Zarządu i poleca mu swoje pewne pełnomocnienia;
·        Reprezentuje ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” w związkach z innymi osobami prawnymi i fizycznymi;
·        Podpisuje dokumenty ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”;
·        Przyjmuje i wyklucza ze stanowiska pracowników i personel ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”;
·        Wydaje polecenia członkom ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”;
·        Rozstrzyga inne pytania działalności ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”, które nie są kompetencją  Zebrania ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”.

5.14. Zarząd ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”:
·        Wykonuje funkcje wykonawcze w działalności ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”;
·        Kieruje Zarządem Głowa Zarządu, przeznaczony przez Prezesa organizacji;

5.15. Kontrolę za statutową (gospodarczą) działalnością ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” przeprowadza kontrolowo-rewizyjna komisja, która składa się z trzech osób. Kontrolowo-rewizyjna komisja obiera się przez Zebranie na okres pięciu lat. Kontrolowo-rewizyjna komisja obiera się przez Zebranie i podporządkowuje się tylko Zebraniu.

5.16. Kontrolowo-rewizyjna komisja ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”  jest kierowana przez Przewodniczącego Kontrolowo-rewizyjnej komisji.

5.17. Kontrolowo-rewizyjna komisja ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”:

·        Przeprowadza kontrolę za statutową (gospodarczą) działalnością ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”;
·        Zdaje sprawozdanie ze swojej działalności na Zebraniu.

VI. MIENIE I FUNDUSZE

6.1. Minie i fundusze ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” tworzą się za rachunek:

·        Wstępnych i członkowskich składek członków ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”;
·        Dodroczynnych wpłat, darowizn od osób fizycznych i prawnych.

6.2. Wpłaty na korzyść ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” mogą być pieniężne, przez cenności materialne, pracę i usługi, poprzez  przekazanie kosztów, mienia, nadanie usług.

6.3. Fundusze i mienie ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” znajdują się w jego pełnym zarządzeniu i wykorzystują się do wykonania celów statutowych ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”.

6.4. ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” może prowadzić działalność gospodarczą i inną działalność komercyjną poprzez utworzenie gospodarczych spółek, organizacji i przedsiębiorstw.

6.5. ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” może mieć na własność nieruchomości i mienie ruchome, środki pieniężne, akcje, inne papiery wartościowe, inne mienie niezbędne dla zabezpieczenia materialnego działalności statutowej.

6.6. ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” jest właścicielem mienia, które mu należy, zgodnie z ustawodawstwem przeprowadza prawo własności, wykorzystanie i zarządzanie mieniem, które ma na własność, odpowiednio do celu swojej działalności statutowej i przeznaczeniem mienia.

6.7. Struktura i oszacowanie wykorzystania funduszów zatwierdza się Sejmyk ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”.

6.8. Koszty, związane z działalnością i utrzymaniem jego aparatu, przeprowadza się za rachunek funduszów ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”.

6.9.  ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” prowadzi rachunkowość i księgowość, sprawozdawczość statystyczną, rejestruje się w organach państwowej podatkowej administracji, wnosi do budżetu płatności w wymiarze i porządku ustanowionym przez ustawodawstwo.

VII.ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI

7.1. Zaprzestanie działalności ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”  możebyć przeprowadzone poprzez przeniesienie wszystkich aktywów, prawa i obowiązków innych podmiotów - następce (łączenia, podziału, przekształcenia) lub w wyniku likwidacji.

7.2. Likwidacja ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” przeprowadza isę w wypadkach:

·        Przyjęcia odpowiedniego postanowienia Zebraniem członków;
·        Za postanowieniem sądu.

7.3. Mienie i fundusze ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” nawet na wypadek jego likwidacji nie mogą być rozdzielone między jego członkami, a wykorzystują się do wykonania celów statutowych lub na cele harytatywne, a na wypadki przewidziane przezustawodawstwo, za postanowieniem sądu przekazują się na dochód państwa.

7.4. Organ, który przyjął postanowienie o likwidacji ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”, wyznacza komisję likwidacyjną.

VIII. WNIESIENIE ZMIAN I DOPEŁNIEŃ DO STATUTU

8.1.Zmiany i dopełnienia do Statutu wnoszą się za postanowieniem Zebrania ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej”.

8.2. Zmiany i poprawki do Statutu ŻOMPO „Związek Szlachty Polskiej” podlegają obowiązkowej rejestracji w odpowiednich organów Sprawiedliwości, w ramach
 części 6 artykułu 15 Ustawy Ukrainy „O Stowarzyszeniach obywateli”.